Neem contact met ons op +33(0)4 90 65 60 18

Uitreksel van de Algemene Huurvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN DOMAINE DE BELEZY (2024)

 

Toepassingsgebied van de algemene verkoopvoorwaarden

Deze algemene voorwaarden regelen automatisch alle verkopen van vakanties op de website belezy.com. Zij maken integraal deel uit van elk contract tussen het Domaine de Bélézy en zijn klanten. Elke klant erkent voorafgaand aan elke reservering van een verblijf kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden, voor zichzelf en voor elke persoon die aan het verblijf deelneemt. In overeenstemming met de bepalingen van artikel L113-3 van het consumentenwetboek en de bepalingen van het toeristisch wetboek, worden de onderhavige algemene voorwaarden ter informatie ter beschikking gesteld van elke klant voordat een contract voor de verkoop van vakantie wordt gesloten.

 

Reservering

Met het reserveren van een verblijf gaat u akkoord met onze algemene verkoopvoorwaarden en AVG.

De namen, voornamen en leeftijden van alle deelnemers moeten uiterlijk bij aankomst worden doorgegeven.

Om evidente veiligheids- of gezondheidsredenen worden minderjarigen zonder begeleiding van een volwassene niet toegelaten. Onderverhuur is absoluut verboden en personen die zich aanbieden zal de toegang tot de camping en de accommodatie worden geweigerd.

Van 12.04 tot 6.10.2024 wordt geen restitutie verleend voor vervroegd vertrek of verlate aankomst. Het volledige bedrag van het verblijf, zowel voor de camping als de accommodaties, is verschuldigd.

Voor reserveringen op een kampeerplaats worden maximaal 5 personen op de plaats geaccepteerd. Voor de accommodaties hangt het aantal toegelaten personen af van het gekozen type accommodatie.

 

Reserverings-voorwaarden

Uw optie is acht dagen geldig en in die periode moet u ons de aanbetaling. Zonder bevestiging binnen acht dagen na uw telefoontje wordt de optie zonder verdere actie van onze kant geannuleerd.

De prijs van de verblijven is aangegeven in euro's, inclusief 10% BTW. De aandacht van de klant wordt gevestigd op het feit dat de toeristenbelasting niet in de prijs is inbegrepen. Voor de boekingen, camping of accommodatie: het saldo van het verblijf moet ten laatste 1 maand voor het begin van het verblijf vereffend worden. Als het saldo niet binnen deze termijn wordt vereffend, wordt uw reservering geannuleerd.

 

Aankomsten en Vertrekken

Aankomst op een kampeerplek is mogelijk vanaf 12h, aankomst in een accommodatie vanaf 16h30.

Vertrek op een campingplek gebeurt ten laatste om 12h, vertrek uit een accommodatie ten laatste om 10h.

Voor een verlate aankomst of een vervroegd vertrek moet u de receptie van het domein absoluut op de hoogte brengen. Kampeerplekken en accommodaties worden toegewezen op basis van beschikbaarheid en kunnen om technische of andere redenen ten alle tijde worden gewijzigd voordat de sleutels worden overhandigd.

Indien u niet komt opdagen op de dag van aankomst en ons niet vóór de aankomstdatum op de hoogte stelt, behoudt het domein zich het recht om de accommodatie of de kampeerplek opnieuw te verhuren.

Elke teruggave van de sleutels van een accommodatie na 10h of het vrijgeven van de kampeerplek na 12h zal leiden tot de facturatie van een extra nacht volgens het geldende tarief. Elke verlenging van het verblijf moet ten minste 24 uur voor de geplande vertrekdatum worden aangevraagd.

 

Betalingsvoorwaarden

Voor reserveringen die meer dan 30 dagen voor de aanvang van het verblijf worden gemaakt, wordt een aanbetaling van 25% van het bedrag van de gereserveerde diensten gevraagd, evenals de reserveringskosten (niet terugvorderbaar). De reserveringskosten bedragen 27€ voor een verblijf van 7 nachten of meer en 11€ voor een verblijf van 1 tot 6 nachten.

Het saldo van uw verblijf moet 30 dagen voor uw aankomstdatum worden betaald. Zo niet, en na herinnering per e-mail/telefoon, wordt het verblijf geannuleerd.

Voor reserveringen die minder dan 30 dagen voor het begin van het verblijf worden gemaakt, moet het volledige bedrag op het moment van de reservering worden betaald.

Elke latere wijziging van het toepasselijke BTW-tarief tussen het tijdstip waarop de tarieven werden vastgesteld en de facturering van het verblijf zal leiden tot een overeenkomstige wijziging van de prijs inclusief BTW.

 

Annuleringsgarantie

Annuleringsgarantie 2024: 3% van het totaalbedrag van het verblijf (minimum van 9€ voor een verblijf van 1 tot 4 nachten, minimum van 22€ voor een verblijf van 5 nachten of meer.

De annuleringsgarantie is optioneel, indien die echter onderschreven wordt moet deze samen met de aanbetaling worden vereffend.

U onderschrijft onze annuleringsgarantie, dan bent u gegarandeerd voor :

- de terugbetaling van de betaalde bedragen, met uitzondering van de reserveringskosten en het bedrag van de annuleringsgarantie.

- een pro rata terugbetaling van het verblijf, met uitzondering van de reserveringskosten, annuleringsgarantie en schoonmaakkosten, indien u de gehuurde accommodatie vóór de geplande einddatum moet verlaten.

De garantie is enkel van toepassing indien het beletsel de klant, zijn echtgenoot, de op het huurcontract aangewezen personen, zijn voorouders of nakomelingen of die van zijn echtgenoot betreft en enkel indien één van onderstaande gevallen van toepassing is :

- overlijden, ziekte die op het moment van de boeking niet bekend was of een ongeval dat zich na de boeking heeft voorgedaan;

- het overlijden van broers, zusters, schoonzonen of schoondochters van de klant;

- een oproep van de overheid, de rechterlijke of militaire macht of als (gerechtelijk) jurylid;

- verhindering wegens ontslag, overplaatsing van de klant of zijn echtgenoot of faillissement van het bedrijf waarvan de klant de bedrijfsleider is.

De annuleringsgarantie in geval van ziekte of ongeval is slechts geldig indien deze wordt gestaafd door een medisch voorschrift dat minder dan een maand voor de aankomstdatum is gedateerd. Elke annulering MOET schriftelijk worden meegedeeld aan de verantwoordelijke van het domein. U moet het Domaine de de Bélézy ten minste 24 uur voor uw aankomst op de hoogte brengen van de reden van de annulering. U beschikt over 10 dagen vanaf de datum van annulering om ons het ECHTE bewijs (medische verklaring, overlijdensakte of werkgeversverklaring) toe te sturen.

U hebt geen annuleringsgarantie onderschreven :

Bij annulering van het verblijf voor aankomst, onderbreking van het verblijf of uitgestelde aankomst en ongeacht de oorzaak, ziekte, ongeval of onvoorziene gebeurtenis, is de huurder verplicht het saldo van de reservering te betalen en vindt er geen restitutie plaats.

 

Borgsom

Bij aankomst wordt een borgsom van 150 € per accommodatie gevraagd. Het wordt terugbetaald op de dag van uw vertrek, tijdens de openingsuren van de kassa, na een eindcontrole bij vertrek. De kosten van de eventuele schade zullen worden toegevoegd aan de prijs van het verblijf, evenals de kosten van de schoonmaak indien u de accommodatie niet in perfect schone staat achterlaat.

 

Huisdieren

Huisdieren zijn NIET toegelaten op het Domaine de Bélézy.

 

Gedrag en Naturisme

Het naturisme op het domein voldoet aan de criteria erkend door de Fédération Française de Naturisme, 26 Rue Paul Belmondo, 75012 Parijs, onder nr. 59 van 09.01.69. De directie behoudt zich het recht voor om personen waarvan het gedrag niet in overeenstemming is met de naturistische criteria, de toegang te weigeren of uit te sluiten. Wij vragen mensen die piercings hebben in hun intieme delen, uit respect voor iedereen, deze te verwijderen tijdens hun verblijf op het Domaine de Bélézy.

 

Huishoudelijk reglement

Zoals wettelijk vereist, moet u zich houden aan ons huishoudelijk reglement, dat bij de prefectuur is gedeponeerd, bij de receptie aangeplakt is en waarvan u op verzoek een exemplaar kunt bekomen.

 

Huurverzekering

De klant moet bij zijn verzekeringsmaatschappij nagaan of hij een vakantie-uitbreiding heeft als onderdeel van zijn verzekeringspolis en de dekkingsvoorwaarden daarvan. Indien dit niet het geval is, is de huurder verplicht zich te verzekeren tegen de risico's die inherent zijn aan zijn beroep. Dit omvat ongevallen, diefstal, verlies en beschadiging van persoonlijke bezittingen (koffers, voorwerpen, meubilair, kostbaarheden, voertuigen, fietsen, enz.) Hij moet zich ook verzekeren voor alle schade die hij in de gehuurde accommodatie of op de camping veroorzaakt, hetzij door hemzelf, hetzij door degenen die hem vergezellen. Klanten moeten bij het eerste verzoek een bewijs van hun verzekering overleggen. In het kader van de huur of uitleen van fietsen zijn de klanten verplicht een verzekering tegen diefstal, verlies of beschadiging af te sluiten. In geval van diefstal van fietsen of andere persoonlijke voorwerpen werkt de campingverzekering niet. Wij raden u daarom aan de vakantie-uitbreiding van uw woonverzekering te controleren. Het Domaine de Bélézy wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade aan de uitrusting van de kampeerder die door hemzelf is veroorzaakt; een verzekering voor uw uitrusting op het gebied van wettelijke aansprakelijkheid is verplicht.

 

Gerechtelijke bevoegdheid

Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Franse recht en elk geschil over de toepassing ervan valt onder de bevoegdheid van de Franse rechtbanken.

 

Belangrijke opmerking

Geen enkele brochure of website is gegarandeerd vrij van « typfouten », vergetelheden of drukfouten. Bovendien zijn onze prijzen onderhevig aan wijzigingen naar gelang van de economische en commerciële omstandigheden. Alleen het huurcontract dat de reservering bevestigt is een contractueel document. Wij zijn niet immuun voor grove fouten buiten onze wil om.

 

Persoonsgegevens en AVG-voorschriften

Wij hechten veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en zien erop toe dat de geldende regelgeving strikt wordt nageleefd. CAPFUN en de bij CAPFUN aangesloten residences en campings zijn verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens en beheren alle informatie met de grootst mogelijke vertrouwelijkheid. Wij hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld (gemeenschappelijk voor capfun.com en alle CAPFUN campings). Zijn e-mailadres is dpo@capfun.com. Hij zal al uw vragen zo snel mogelijk beantwoorden.

 

After Sales Service

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor toevallige gebeurtenissen, overmacht, weersomstandigheden, wettelijke of administratieve beslissingen, die het verblijf en de activiteiten zouden kunnen verstoren, onderbreken of verhinderen. Bij een geschil tussen de handelaar en de consument trachten zij een minnelijke schikking te treffen. Indien geen minnelijke schikking wordt bereikt, kan de consument zich binnen een jaar na de schriftelijke klacht aan de handelaar kosteloos wenden tot de consumentenombudsman waarbij de handelaar is aangesloten, namelijk de SAS MEDIATION. Verwijzing naar de consumentenombudsman moet gebeuren door het invullen van het daartoe bestemde formulier op de website van SAS MEDIATION: www.sasmediationsolutions-conso.fr; of per schrijven gericht aan SAS MEDIATION - 222 Chemin de la Bergerie - 01800 St. Jean De Niost.

 

CAPFUN - Sarl FRANCE LOCATION au capital de 874 000 Euros - 73 parc de l'argile 06370 MOUANS SARTOUX
RCS B 388 269 078 - TVA Intracommunautaire : FR 123 882 690 78 - Habilitation touristique N°HA.006.01.0010
Assurance Responsabilité Civile Professionnelle : Generali France - Rue Saint Bernard 83000 TOULON
Domaine de Bélézy camping catégorie « 5 étoiles » pour une capacité d'accueil de 320 emplacements, Arrêté préfectoral n° du 27 octobre 2021

Bélézy

Bélézy

Wij controleren de beschikbaarheid. Een ogenblik geduld alstublieft